4free.pl

Jezus Ezoteryczny

Jezus Ezoteryczny - imię "Jezus"

Imię syna Miriam, żony Josefa, po polsku brzmi Jezus.
Oczywiście, jest uprawnionym spolszczanie hebrajskich czy greckich imion w taki sposób, aby Polacy mogli je bez trudu wymawiać. Niemniej, imiona mają swoje znaczenie i swoją historie.

Pojawiają się współcześnie teorie, że imię Jezusa oznacza "Zbawienie" bądź "Zbawiciel". Inni dowodzą, że imię to w wymowie hebrajskiej brzmi Jeszu i stąd powstało polskie imię “Jezus”. Również, słyszy się pseudonaukowe rozprawy o tym, jakoby imię Jezus było zniekształconym imieniem Zeusa. Ta druga teoria jest raczej objawem jakiejś desperacji niż poważnego zainteresowania i nie odniosę się do niej w ogóle.
Teorie takie jak powyższe, są pozbawione podstaw.


Faktycznie istnieje imię Zbawiciel.  Po raz pierwszy w księdze Liczb 13:8 jako Hosea, co znaczy precyzyjnie "Zbawienie". Hosea, bądz Josea, są to historycznie rzecz biorąc praimiona rzeczywistego imienia Jezusa. Niemniej, w rozdziale 13 Księgi Liczb, Mojżesz zmienia imię Hosea (Zbawienie) na Jehoszua co oznacza "JAHVE jest zbawieniem". Ewentualnie można to rownież tłumaczyć jako “Bóg zbawia”. Następuje więc zasadnicza zmiana w znaczeniu imienia. Już nie człowiek nosi imię "Zbawienie", ale imię wskazuje na Boga jako zbawiciela człowieka.


Kiedy nadawano imię Jezusowi, nadano mu właśnie imię Jehoszua. Imię to znane jest w swojej krótszej formie, jako Jeszua. Ekwiwalentem greckim tego imienia jest IESOUS. Ponieważ właśnie w grece zachowały się zapisy Nowego Testamentu, na bazie takiego właśnie imienia powstał łaciński, a później polski jego zapis w formie "Jezus".


Trzeba pamiętać, że Żydzi współcześni Jezusowi, posługiwali się Starym Testamentem w wersji właśnie greckiej, zwanym Septuginta (LXX). Imię Joszuy z przytoczonych powyżej wersów Księgi Liczb oraz referencji do nich w dziejach Apostolskich i Liście do Hebrajczyków, podane jest właśnie w formie greckiej IESOUS.


To właśnie tej greckiej, zlatynizowanej nieco później formie, zawdzięczamy powszechnie dzisiaj uznawana formę “Jezus” bądź “Jesus”. Było wiele powodów dla których właśnie grecka forma stała się formą wiodącą. Nie bez znaczenia była zbieżność pisowni greckiej z pisanym po grecku słowem “ryba”, która była pierwszym tajnym symbolem chrześcijan.

W pisowni hebrajskiej, istnieje kilka wersji literowych tego imienia. Są one nieco różne od siebie, ze względu na to, że zapis biblijny obejmuje duży obszar czasowy. Szczególnie, że obejmuje czasy przed i po wygnaniu babilońskim, kiedy nastąpiło wiele kardynalnych zmian językowych.
Analiza tych zmian pozwala wnioskować, że w czasach po wygnaniu babilonskim, imię Jeszua przybrało formę Jehoszua i oba imiona jakkolwiek wymawiane w różny sposób, stanowiły ekwiwalent.

Około roku 200 po ukrzyżowaniu Jezusa, rabini żydowscy podjęli pierwsze próby zniekształcania tej prawdy. Na przestrzeni następnych trzystu lat, rabini w pisanym przez siebie Talmudzie, rozpoczęli stopniowe zniekształcanie imienia Jezusa w taki sposób, aby usunąć z niego wszystkie litery mające związek z JAHVE.


Początkowo (Sanhedrin 67a), ocenzurowano wszystkie wczesne wydania (Sotah 47a) i zamieniono imię Jezus Nazareńczyk (Yeshua ha-Notzri), na imię Jeszu (Yesu ha-Notzri).  Następnie, podjęto cenzurę nawet i tych tekstów, aby w późniejszym okresie usuwać z Talmudu wszelkie referencje do tego imienia. W obecnej formie, nie ma tekstów rabinicznych które używały by w imieniu Jezusa litery "hey" i "yain". Jest to efektem ich sprzeciwu wobec słów Jezusa "Ja i Ojciec jedno jesteśmy".

źródło: http://www.accessv.com/~agrios/ -strona w międzyczasie zniknęła

UWAGA! od lutego 2010r. strona nie będzie aktualizowana.
aktualne informacje znajdziesz w nowo tworzonej witrynie: Samopoznanie.org