Kościół Polskokatolicki - Godło - Hymn - Hierarchia

Kościół Polskokatolicki

 

Wierni Kościoła Polskokatolickiego głoszą, że:


Wierzymy, że Kościół nasz jest dziełem Jezusa Chrystusa.

Kościół Polskokatolicki :
 

1. wyznaje katolickie prawdy wiary i moralności oraz zasady ustroju Kościoła zawarte w Piśmie Św., sformułowane w powszechnych symbolach wiary i postanowieniach siedmiu Soborów Powszechnych Pierwszego Tysiąclecia;

2. jest cząstką świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła;

3. ma własną hierarchię kościelną;

4. roztacza opiekę religijną i duszpasterską nad wiernymi narodowości polskiej, a także wiernymi innych narodowości jeżeli złożyli swój akces do Kościoła;

5. w liturgii używa języka polskiego.

 

Wiernym Kościoła Polskokatolickiego jest każdy człowiek ochrzczony w tym Kościele, który należy do określonej parafii polskokatolickiej.

Wiernym Kościoła może również zostać każdy człowiek ważnie ochrzczony w innym Kościele, który przyjął zasady wiary głoszone w Kościele Polskokatolickim, bierze udział w życiu sakramentalnym Kościoła i należy do określonej parafii polskokatolickiej.

Wierny korzysta z dóbr i środków nadprzyrodzonych Kościoła przez branie czynnego udziału w życiu kościelnym, a w szczególności przez:

 

 • regularne uczestniczenie w nabożeństwach kościelnych, zwłaszcza w niedzielnej i świątecznej Mszy Św.;
 • uważne słuchanie Słowa Bożego;
 • zachowanie przykazań Bożych i kościelnych;
 • uczestniczenie w życiu sakramentalnym Kościoła.

Każdy wierny może bez podawania powodów opuścić szeregi wiernych Kościoła zawiadamiając o swojej decyzji proboszcza.Ustrój Kościoła jest synodalno - episkopalny.

To znaczy:

 • najwyższą władzą zwierzchnią i prawodawczą jest Synod, w skład którego wchodzą duchowni i świecy;
 • naczelnym organem wykonawczym jest Rada Synodalna;
 • władzę kontrolującą sprawuje Komisja Rewizyjna, powołana przez Synod Ogólnopolski;
 • władzę dyscyplinarną sprawuje Sąd Biskupi, zaś w drugiej instancji Rada Synodalna;
 • świeccy delegaci na Synod oraz świeccy członkowie Rady Synodalnej mają równe prawa z duchownymi.

Kościół kieruje się własnym prawem, które uchwala Synod Ogólnopolski, a które nosi nazwę: Prawo wewnętrzne Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Obecne prawo zostało uchwalone 27 czerwca 1995 roku i jest zgodne z obowiązującymi ustawami państwowymi RP. Sprawy szczegółowe, nie objęte przepisami "prawa wewnętrznego", normuje Rada Synodalna.

Osobowość prawną posiadają:

 • Kościół jako całość
 • diecezje
 • parafie
 • seminaria duchowne
 • zakony

Organami osób prawnych są:

 1. dla Kościoła jako całości:

  • Synod Ogólnopolski

  • Rada Synodalna

  • Zwierzchnik Kościoła

 2. dla diecezji: biskup ordynariusz (lub administrator diecezji)

 3. dla parafii: proboszcz (lub administrator parafii)

 4. dla seminarium duchownego: rektor

 5. dla zakonu: przełożony lub przełożona

Do składania oświadczeń woli w imieniu Kościoła upoważniona jest Rada Synodalna, działająca poprzez jej Przewodniczącego wspólnie z Sekretarzem lub Skarbnikiem.

 

Kościół Polskokatolicki - Godło - Hymn - Hierarchia

<< Religie, wyznania, sekty - menu